"SELAMAT DATANG DI BLOG 007INDIEN SEMOGA MENDAPATKAN SESUATU YANG BERMANFAAT DI BLOG INI"

Jumat, 01 Februari 2013

Kisi-kisi Soal Fiqih UAMBN (MI, MTs dan MA) Tahun Pelajaran 2012/2013


http://sumsel.kemenag.go.id/file/fotoberita/94232.jpgBerikut ini adalah kisi-kisi Soal Fiqih UAMBN (Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional) Madrasah Ibtidaiyah (MI),  Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Semua mata pelajaran yang di UAMBN-kan telah diterbitkan oleh Dirjen pendis Kisi-kisi soalnya melalui  Keputusan Dirjen pendis No. 21 tahun 2013.
Untuk mendowload Keputusan Dirjen pendis No. 21 tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan UAMBN Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Tingkat MI, MTsN, Dan MA Tahun 2013 dapat di dowload melalui Link dibawah ini : 


Sedangkan untuk Kisi-kisi soal Fiqih MI/Mts dan MA sebagai berikut :

A. KISI-KISI Fiqih UAMBN MADRASAH IBTIDAIYAH
No
Standar Kompetensi Lulusan
Indikator
1
Mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan macam-macam zakat,ketentuan zakat fitrah, ketentuan infak dan sedekah, dan macam-macam dan ketentuan salat Id.
·         Menjelaskan macam-macam zakat
·         Menjelaskan ketentuan zakat yang dikeluarkan
·         Menjelaskan golongan penerima zakat
·         Menjelaskan waktu pengeluaran zakat
·         Menjelaskan manfaat zakat
·         Menjelaskan pengertian infak dan sedekah
·         Menjelaskan contoh amalan infak dan sedekah
·         Menjelaskan manfaat infak dan sedekah
·         Menjelaskan macam-macam salat Idain
·         Menjelaskan amalan sunah salat Idain
·         Menjelaskan ketentuan salat Idain
2
Mengenal dan melaksanakan hukum islam yang berkaitan dengan ketentuan makanan dan
 • Menyebutkan contoh makanan atau minuman yang halal atau haram
 • Menjelaskan makanan haram sababi atau haram aini.
 • Menyebutkan contoh binatang yang halal atau haram dagingnya.
 • Menjelaskan manfaat makanan atau minuman halal
 • Menjelaskan akibat makan makanan atau minuman haram

Mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan ketentuan dan tata cara berkurban, pelaksanaan ibadah haji, khitan, dan tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

 • Menjelaskan dasar hukum berkurban
 • Menjelaskan syarat hewan kurban
 • Menjelaskan waktu pelaksanaan kurban
 • Menjelaskan manfaat kurban
 • Menjelaskan rukun haji.
 • Menjelaskan amalan haji.
 • Menjelaskan wajib haji.
 • Menjelaskan tata cara pelaksanaan haji
 • Menjelaskan hikmah ibadah haji
 • Menjelaskan mandi wajib setelah haid.
 • Menjelaskan rukun mandi wajib


·         Menjelaskan dasar hukum larangan bagi wanita haid.
·         Menjelaskan sunah mandi wajib
·         Menjelaskan amalan yang diperbolehkan bagi wanita haid.
·         Menjelaskan hukum khitan.
·         Menjelaskan hikmah khitan.
·         Menjelaskan perbuatan fitrah manusia.
·         Menjelaskan dasar hukum jual beli.
·         Menjelaskan rukun jual beli.
·         Menjelaskan syarat-syarat jual beli.
·         Menjelaskan contoh jual beli yang halal atau haram.
·         Menjelaskan khiar.
·         Menjelaskan jenis khiar.
·         Menjelaskan manfaat khiar.
·         Menjelaskan kewajiban peminjam.
·         Menjelaskan hukum pinjam meminjam

B. Kisi-Kisi Fiqih UAMBN Madrasah Tsanawiyah (MTs)
No
Standar Kompetensi Lulusan
Indikator
1
Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdloh dan muammalah serta dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari tentang melaksanakan ketentuan taharah, tata cara salat fardu, sujud sahwi, tata cara azan, iqomah, salat berjamaah, tata cara berzikir dan berdoa setelah salat
·         Menunjukkan macam-macam najis.
·         Ketentuan-ketentuan wudhu.
·         Cara bertaharah dari hadas.
·         Menentukan syarat salat.
·         Bacaan salat
·         Menentukan hukum gerakan salat
·         Menentukan jawaban lafald azan.
·         Menentukan dalil tentang keutamaan salat berjamaah
·         Menentukan cara mengingatkan imam yang lupa.
·         Menentukan adab berdoa
·         Menentukan arti lafadz zikir
2
Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdloh dan muammalah serta dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari tentang melaksanakan tata cara salat wajib selain salat lima waktu, tata cara salat jamak, qasar, jamakqasar, salat dalam keadaan darurat. salat sunah muakad dan gairu muakad
 • Menentukan syarat salat jum’at
 • Menentukan salah satu sebab diperbolehkannya tidak salat jumat.
 • Menunjukkan hukum salat jenazah.
 • Menentukan bacaan salat jenazah.
 • Menentukan salah satu sebab diperbolehkannya salat jamak
 • Menentukan cara melakukan salat jamak
 • Menentukan salah satu cara salat dalam keadaan sakit
 • Menentukan keutamaan salat sunah muakad
 • Menentukan jumlah rekaat salat sunah
 • Menentukan salat sunah gairu muakad
3
Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdloh dan muammalah serta dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari tentang melaksanakan tata cara sujud diluar salat, tata cara sujud luar salat, tata cara zakat
 • Menentukan hukum sujud syukur
 • Menentukan bacaan sujud tilawah
 • Menunjukkkan syarat puasa
 • Menentukan macam puasa sunah
 • Menentukan nishab zakat maal
 • Menentuan mustahiq zakat
4
Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdloh dan muammalah serta dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari tentang melaksanakan ketentuan pengeluaran harta diluar zakat, haji, dan umrah makanan
 • Menunjukkkan contoh sedekah
 • Menentukan contoh hadiah.
 • Menentukan persamaan sedekah, hibah dan hadiah
 • Menentukan syarat haji.
 • Membedakan haji dan umrah
 • Menentukan macam-macam haji
 • Menunjukan contoh jenis makanan halal.
 • Menyimpulkan dalil tentang makanan haram
 • Menentukan sebab-sebab diharamkannya makanan
 • Menentukan alas an minuman haram


5
Memahami ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdloh dan muammalah serta dapat mempraktekkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari tentang memahami tata cara penyembelihan, kurban, akikah, mu’amalah diluar jual beli, tata cara perawatan jenazah dan ziarah kubur
 • Menentukan syarat-syarat penyembelihan
 • Menentukan tujuan qurban
 • Menentukan cara membagikan daging Akikah.
 • Menentukan waktu pelaksanaan akikah
 • Menentukan jenis jual beli.
 • Menentukan khiyar
 • Menentukan hukum pinjam meminjam.
 • Menentukan hukum utang piutang
 • Menyebutkan ketentuan mengkfani jenazah.
 • Menentukan adab saat melakukan takziah.
 • Menentukan bagian yang diterima oleh ahli waris.

C. Kisi-Kisi Fiqih UAMBN MA (MA Program IPA/IPS/BAHASA)
No
Standar Kompetensi Lulusan
Indikator
1
Memahami prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam
 • Mengidentifikasikan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam dengan benar
 • Mejelaskan maqashid al-syari’ah Islam
 • Menunjukkan perilaku orang yang berpegang kepada prinsip-prinsip ibadah dan tujuan syari’at
2
Memahami hukum Islam tentang zakat dan hikmahnya
 • Menjelaskan ketentuan Islam tentang zakat
 • Menjelaskan ketentuan perundang-undang tentang zakat
3
Memahami ketentuan Islam tentang haji dan hikmahnya
 • Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji
4
Memahami hikmah qurban dan aqiqah
 • Menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban
 • Menjelas-kan ketentuan akikah5
Memahami ketentuan hukum Islam pengurusan jenazah
 • Menjelaskan tentang tatacara pengurusan jenazah
6
Memahami aturan Islam tentang kepemilikan
 • Mengidentifikasi aturan Islam tentang kepemilikan
7
Memahami konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya
 • Menjelaskan aturan Islam tentang jual beli
 • Menjelaskan aturan Islam tentang musaqah, muzara’ah dan mukhabarahMenjelaskan hukum riba, bank
8
Memahami ketentuan Islam tentang jinayah dan hikmahnya
 • Menjelaskan hukum pembunuhan dan himahnya
 • Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang qishash
9
Memahami ketentuan Islam tentang Hudud dan hikmahnya
 • Menentukan hikmah dari ketentuan hukum zina
 • Menjelaskan ketentuan qadzaf
 • Menetukan hukuman bagi pengedar dan pengguna narkoba berdasarkan dalil al-Qur’an
10
Memahami ketentuan Islam tentang siyasah syar’iyah
 • Menentukan dasar-dasar penyelenggaraan khilafah.
 • Menunjukkan dua mekanisme pengangkatan khalifah
 • Menentukan kandungan ayat yang terkait dengan majelis syuro
11
Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga
 • Menunjukkan macam-macam hukum nikah
 • Menunjukkan perempuan yang tidak boleh dinikahi berdasar Surat al-Nisa’ ayat 23
 • Menunjukkan usia pernikahan berdasar UU Perkawinan Tahun 1974
 • Menunjukkan macam-macam talak
 • Menentukan masa iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suami
12
Memahami sumber hukum Islam
 • Menunjukkan fungsi dan kedudukan Alquran dalam hukum Islam
 • Menjelaskan fungsi al-Sunnah terhadap al Quran
 • Menjelaskan kedudukan Ijma dalam hukum Islam
 • Menentukan ulama yang menolak kehujahan terhadap urf sebagai sumber hukum Islam
 • Menunjukkan contoh Masalihul Mursalah
 • Menjelaskan pendapat ulama tentang Syad al-dzarai
 • Menunjukkan Imam yang berpegang pada Syar’u man qablana dan argumentasi yang mendasarinya
 • Menjelaskan kedudukan mazhab shahabi
13
Memahami hukum –hukum syar’i
 • Mengidentifikasikan macam -macam hukum taklifi
 • Mengidentifikasikan hukum Wadh’i
 • Menunjukkan contoh Mani’
14
Memahami kaidah – kaidah usul fikih
 • Menjelaskan kaidah ‘Am
 • Menunujukkan contoh penggunakan kaidah Mujmal dan Mubayyan
 • Menunujukkan contoh penggunakan kaidah amar.

 Untuk mendapat Kisi-Kisi Soal Al-Qur’an-Hadis, Kisi-kisi Soal Aqidah Akhlak, Kisi-kisi Soal Bahasa Arab, Kisi-kisi soal Fiqih, Kisi-kisi Soal Sejarah Kebudayaan Islam Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional  (UAMBN)  MI, MTs dan MA Tahun Pelajaran 2012/2013 secara lengkap dapat di download dengan cara MENGKLIK LINK DIBAWAH INI:
 

 
Untuk siswa Sekolah dasar dapat juga mendowload kisi-kisi USBN Pendidikan Agama Islam Melalui Link Dibawah INI : 


Baca Juga Artikel Pendidikan Lainnya :

1 komentar:

 1. Website paling ternama dan paling terpercaya di Asia
  Sistem pelayanan 24 Jam Non-Stop bersama dengan CS Berpengalaman respon tercepat
  Memiliki 8 Jenis game yang sangat digemari oleh seluruh peminat poker / domino
  Link Alternatif : arena-domino.net
  100% Memuaskan ^-^

  BalasHapus